Нұра ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Нұра орталықтандырылған кітапханалар жүйесі

Ай кітабы

Әлімжанов Ә. Ұстаздың оралуы, Жазушы, Махамбеттің жебесі: Романдар (Орысшадан аударған: С. Муратбеков пен Т. Жанұзаков. – Алматы: Жазушы, 1981.-544 б.

Дж.  Неру атындағы халқаралық сыйлықтың, Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» атты бір томдық жинағына тарихи тақырыпқа жазылған «Ұстаздың оралуы», «Жаушы», «Махамбеттің жебесі» атты шығармалары еніп отыр.

            «Ұстаздың оралуы» романында орта ғасырларда өмір сүрген Ұлы ғалым әл-Фарабидің тарихи бейнесін жасаған.

Қазақстанның өз еркімен Россияға қосылуының 250 жылдығына арналып жазылған «Жаушы» романында қазақ халқының1723 жылдың көктеміндегі жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлт-азаттық көтерілісі суреттеледі.

«Махамбеттің жебесі» романы Исатай Тайманұлымен бірге қазақ халқының 1836-1838 жылдардағы ұлт-азаттық көтерілісін басқарған ардагер ақын Махамбет Өтемісұлының тарихи тулғасын сомдауға арналған.

 

Анонс

Іс-шаралар анонсы сәуір -2020 жыл


Іс-шаралар анонсы

30.03.20 – 05.04.2020ж.

Көпшілік жұмыс

Уақыты

Интернет-викторина «Абай әлемі» (Әлеметтіе желілер:фейсбук, инстаграм, ОК, мой мир, ВК)

30.03.2020

Әдеби викторина  «Сүйікті кейіпкерлеріңді біл»  ертегілер бойынша  nuralib.kz сайты)

31.03..2020

Онлайн-мәнерлеп оқу байқауының басталуы «Мен сіздерге соғыс туралы айтамын...» Жеңістің 75 жылдығына арналған (nuralib.kz сайты, әлеуметтік желілер:фейсбук, инстаграм, ОК, мой мир, ВК)

01.04.2020

Виртуалды кітап көрмесі «Читаем книги о войне» (nuralib.kz сайты)

02.04.2020

Челендж-эстафета «Отты жылдар жырлары» ҰОС –ның 75 – жылдығына арналған (АОК, АБК, ауылдық филиалдар) әлеуметтік .желілер:фейсбук, инстаграм, ОК, менің әлемім, ВК)

03.04.2020

 


Авторландыру

Аудандық кітапхананың бөлімдері

Қаралды (5748)

Әкімшілік

ОКЖ басшысы

 

Сулеймен Сатыбалдинұлы Жұмабеков

Тел./факс: 8 (72144) 79000

Өзініңмақсаткерлігініңарқасында Сүлеймен Сатыбалдинұлы қарапайыммұғалімненбілімбөлімініңбасшысынадейінкөтерілді.

Облыстық "Жыл директоры – 92" конкурсыныңжеңімпазы, "Ақтөбе-93" шығармашылықпенжұмысістейтінмұғалімдердіңреспубликалықслетінің делегаты.

ПедагогикалыққызметіненкейінМемлекеттікқызметсаласындажұмысістеді: ауыләкімі, ішкісаясатбөлімініңбасшысы,Нұраауданыәкіміаппаратыныңбасшысы.

2018 жылдыңтамызайынанбастапНұра ОКЖ-ніңұжымынабасшылықетеді. Үлкенкәсібижәнеөмірліктәжірибесінің, құндыіскерлікқасиеттерініңарқасында С. С. Жұмабеков Нұраауданының кітапхана қызметіндамытуғаөзеңбегіменүлкенүлесқосуда.

 

 

 

 

Аудандық орталық кітапхананың меңгерушісі

 

АжмағанбетоваГүлмираСағитқызы

 

Тел. 8 (72144) 22210

Кітапханадақызмететкенуақыттаөзінадалниетті, білімқұмаржәнежауапкершілігі мол қызметкерретіндекөрсетебілді

Кітапханаісінеенгізілгенжаңатехнологиялардыигеріп, олардаеркінжұмысістейді.

Мемлекеттіктілдіжетікбіледі, толықжәне тура аудармаларжасайды. Өлкетанулықәдебиеттерменжақсытаныс, ауылдықбөлімшелергеауылэнциклопедияларынқұрастыруғакөмектеседі. 

 

 

 

Балаларкітапханасыныңмеңгерушісі

 

 

КамиеваНұрсәулеБаймолдақызы

 

Тел.: 8 (72144) 22298

 

 

Нұрааудандықкітапханаларжүйесінде АБК жасөспірімдер мен балаларға 

кітапханалы ққызметкөрсетуміндетібойыншаәдіскерлікорталықболыптабылады.  

АБК оқырман-балалардыоқуға, көркемдікдәстүргетартуменайналысады, мәдени бос уақытты өткізу шараларыныңжаңатүрлеріненгізеді.

ОқырмандардыңҚазақстантарихы мен туғанөлкесінедегенқызығушылығынарттырады, шығармашылық ой-өрісі бар тұлғанытәрбиелепдамытуғамүмкіндіктуғызады

 

 

Аудандық балалар кітапханасының

әдістемелік-библиографиялық қамтамасыз ету секторының меңгерушісі

 


Кумпан Лидия Арсентьевна

Сектор 4 ауылдықбалаларкітапханасы мен 23 ауылдықкітапханаүшінәдістемелікорталықболыптабылады.

Сектор айналысады:

 

 

 

 

 

 

 • оқырмандардыңбарлықтоптарынаанықтамалық-библиографиялықжәнеақпараттыққызметкөрсетудіұйымдастыру, оқырмандардыңақпараттықмәдениетінтәрбиелеубойыншажұмыстар;

 

 • озықтәжірибенізерделеу,

 

 • қорытужәнеенгізу,кітапханақызметкерлерініңбіліктілігінарттыру,

 

 • ауылдықкітапханаларғаәдістемеліккөмеккөрсету;

 

 • баспақызметі;

 

 • халыққакітапханалыққызметкөрсетужағдайынталдау;

 

 • ауылдықжәнебалаларкітапханаларыныңқызметінжоспарлаужәнеесеп беру.

 

Кітапханаларды дамыту секторы


Сектор меңгерушісі

 

Нуртазина Светлана Романовна

 

Тел. 8 (72144) 22210

Сектор 

Нұраауданының32кітапханасыүшінәдісерлікорталықболыптабылады. Мұндакітапханашыларауызшакеңес, ауылдық кітапханалардың қызметініңмашықтары, жұмысжоспары, бағдарлама, жобалардықұрастырутуралыұсынымдардытабады, әдістемелікқұралдардыңқорынпайдаланаалады. Әдіскерлерәдістемеліккөмекпенауылкітапханаларынаралайды.

Ауданкітапханаларыүшінсеминарлар, кәсібибайқаулар, іскерлікойындарұйымдастырылыпөткізіледі. Машықтану мен жаттықтыру сабақтары ұйымдастырылады, әдіскерлік құралдар, жарнамалықпарақтар, баспасөзбетіндежарияболатынақпараттар құрастырылады.

 

 

Қызмет көрсету секторы


 

Сектор меңгерушісі

Мұстафина Сара Әйткешқызы

 

Тел. 8 (72144) 22720

 

Абонемент – жұмысы қызу бөлім, оның қоры 27808 данаәмбебапмазмұндыкітаптардантұрады.  Оқырмандарназарынабарлықбілімсалаларын қамтитын әдебиеттер, анықтамалар, әлемдік көркем әдебиет мұралары – антикалықтанқазіргізаманғадейінгішығармалар, фантастика, детектив, қазақ, орыс, шетелклассиктерінің,  шығармалары ұсынылған. 

 

 • Көркемтақырыптықкөрмелеркітаптоптамалары, жаңаәдебиеттермен, жылдыңмерейгержазушыларыментаныстырады.
 • Абонементтежасөспірімдергеәдебиетберетін кафедра ұйымдастырылған.
 • Бөлімніңкітапханашыларыоқырмандарғақажеттітақырыпбойыншакітаптаңдауғакөмектесуге, суреттікөркемкітаптаркөрмесінешолужасауғаәрқашандадайын..
 • Оқырман залы – оқырманкелімікөпбөілім, оның қоры бағдары мен мазмұны жағынан әмбебап 5063 дана кітап: сөздіктер, энциклопедиялар, оқу құралдары бар.  Мұндаәртүрлітақырыптағымерзімдібасылымдарматериалдарыментанысуғаболады. 
 • Бүгінгі күндеоқырмандарға 47 атаулы мерзімді басылымдар ұсынылады.  
 • Оқырманзалындатақырыптық, әдебикештерде, «дөңгелек үстел» басындағы кездесулерде оқырмандар Нұра ауданының ақындары мен елеулі азаматтарымен кездеседі. Өз топтамаларын мазмұнын толық ашу үшін оқырман залында әдебиетті ашық қарау сөрелерін, республика тынысынан сыр шертетін кітап көрмелері ұйымдастырылады
 • Мұнда Сіз «Алтын шақ» клубының мүшесі бола аласыз. Клуб мүшелері үшін қызықты, жылы кездесулер, кештер өткізіледі.
 • Қызметкөрсетусекторындажайлы да ыңғайлы жағдай жасалған.
 • Қызмет көрсету саласын кеңейту мақсатымен ОАК ақылы қызметенгізілген.

 

 

Автоматтандыружәнежаңатехнологиялар секторы.

 

    Сектор меңгерушісі

 

 

БейсеноваДильфузаАнарбаевна

 

Тел. 8 (72144) 22720

 

Сектор 2006 жылықұрылған. Бастымақсаты – жаңаақпараттықтехнологиялардыенгізужәнеоларғатехникалыққолдаужасау. 

Сектор ҚР ҰК құрастырған РАБИС автоматтандырылған кітапханалықжүйесінқолдануғаенгізді.  РАБИС-тіңұдайыжұмысістептұруын, электрондыкаталогтың, электрондыдеректербазасыныңсақталуы мен толықболуынажауапты.  Локальдыторапқа 18 компьютер қосылған..

 • кітапханалық ақпараттық-техникалық үдерістіқолдау, оныңішінде: кітапхананыңтехникалықбағдарламалық құралдары жиынтығыныңқызметінқамтамасызету;
 • ОАК пайдаланушылары Интернет желісінеқосылғанкомпьютерлердіпайдаланаотырыпwww.egov.kz. электронды үкімет web-порталы арқылы қажеттіақпаратқақолжеткізеалады;  
 • оқырмандар мен кітапханашылар ҚРҰАК web-порталы көмегіменҚазҰЭКЭлектрондымемлекеттіккітапханалыққорынпайдаланумүмкіндігі бар;
 • меншікті ЭДБ– СD-ROМ-дар құрастырылады;
 • құжаттардыцифрлаужәнеөлкетанулықсақтандыру  қорын құрастыру жұмысын үйлестіру.

 

 

 

Ақпараттық-библиографиялық сектор

 

Сектор меңгерушісі

 

Садығулова Аида Қайырқызы

Тел. 8 (72144) 22720

 

 • анықтамалық—библиографиялық және ақпараттық қызмет;
  • кітапхананыңанықтамалық-библиографиялықаппаратын (АБА) ұймыдастыру, әріжетілдіру;
  • кітапхананыпайдаланушылардыңақпараттықмәдениет пен ақпараттықсауатынкөтеругежәрдемдеседі;
  • «Параграф» ақпараттықіздеужүйесінеқолжеткізу;
  •  
  •  «Статьи», «Краевед»электрондыкартотекасынтолықтырубойынша жұмыс жүргізеді;
  • кез-келгенақпараттыпайдаланушыларғажеделжеткізеді.Библиографиялыққұралдаршығарылады..

 

 

 

Құжаттарқорынтолықтыружәне өңдеу секторы

Сектор меңгерушісі

ЖапароваАқботаГалымқызы

 

Тел. 8 (72144) 22210

Секторқұжаттарқорынтолықтырустратегиясынайқындайды, кітапханақорларынбасылымдар мен электрондыақпараттасушыДБ-сын сапалытолықтыруменайналысады,  басылымдардыөңдеужұмысыжүргізіледі, кітапқорыныңэлектрондыжәнекарточкалыкаталогтарынқұрастырады. Қорлардытолықтырудакітапхананыпайдаланушылардыңэкономикалықбағдары, әлеуметтік-кәсібиерекшеліктеріескеріледі.

 

 

 

Құжаттарқорынтүгендейжәне сақтау секторы

Сектор меңгерушісі

 

Ниязова Гүлсая Құлтасқызы

Тел. 8 (72144) 22210

Қордысақтау, есептеншығару, мазмұнынталдауменайналысады. Секторы қызметкерлеріауданкітапханаларындакітапханақызметкерлері ауысқанда тапсыру-қабылдау жұмысын  жүргізеді, жаңаашылғанкітапханалардықалыптастыруменайналысады.    Кітапқорынталдауқордыңөсукоэффиценті мен оныңайналымынанықтауғасебепболады

 

 

 

 

 

© 2013 Нұра орталықтандырылған кітапханалар жүйесі
Әзірлеуші және қолдаушы: Интернет-компания Creatida
Яндекс.Метрика