Нұра ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Нұра орталықтандырылған кітапханалар жүйесі

Ай кітабы

Астана.Путеводитель / Составитель Р.Турлынова. – Астана: Фолиант, 2018. – 144 с.
Самоучитель английского языка для начинающих + СD / С.А. Матвеев. – Москва: АСТ, 2014. - 351с.
Ағылшынша өз бетімен үйрену қарапайым және қолжетімді курсы. Оқу құралы 3 бөлімнен және қосымшадан тұрады. Бірінші бөлімде сіз қажетті грамматикалық ақпаратты, сонымен қатар дискіде тындауға болатын ағылшын тілінің қысқаша фонетикалық курсын таба аласыз. Екінші бөлімде сіз алған білімдерді практикалық қолдану мүмкіндіктерімен танысасыз. Үшінші бөлімде тиісті тақырыптар .бойынша көптеген қызықты диалогтарды ұсынады, оларды дискіде тыңдауға, оқуды, айтылымды және аударманы орындауға болады. Бұл оқу құралы ағылшын тілінің негіздерін меңгеруге, кедергілерді еңсеруге және сөздік тілін толықтыруға көмектеседі.

Анонс

Іс-шара анонсы Қазан – 2019 жыл


 

Көпшілік жұмыс

 

Уақыты

1

«Поэзиядағы, музыкадағы, бейнелеу өнеріндегі күз»

02.10.19

2

Өлеңдер сайысы «Сәкен - жырдың сарқылмас дариясы» Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған

15.10.19

3

Актуалды диалог  «Рухани келісім әлемі»

18.10.19

4

Көрме «» А.Нүрпейісовтың 90 жылдығына арналған

22.10.19

5

Акция «Бір ел- бір кітап»

25.10.19

6

Флешмоб  «Кітапқа құрметпен»

29.10.19

 

Көрнекілік насихат

 

1

Таңғажайып әлем!»

01.10.19            

2

 Көрме-ақпарат «Стратегия-2050: дамудың жаңа стратегиясы»

Тоқсан бойы

3

Көрме шақыру  «Жат ағымнан аулақ бол»                                     

07.10.19

4

Кітап көрмесі «Духовность – путь к миру и согласию»

14.10.19


Авторландыру

Арнайы әдебиеттер библиографиялық тізімі

Қаралды (529)

1.

 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық  бұзушылық туралы кодексінің ресми мәтіні. – Офицальный текст Кодекса Рнспублики Казахстан об административных правонарушениях. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 672 бет

 

2.

 

 

Мемлекет және құқық негіздері: Оқулық./ Құраст. Е. Баянов. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 бет.
Оқулық Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен мемлекеттік билік жүйесі, адамның және азаматтың құқықтық жағдайы туралы түсінік алуға мүмкіндік береді.

3.

 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексі. – Алматы: Юрист, 2005 – 260 бет.

 

4.

 

Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізу үлгілері). 11- басылым. Толықтырылған / Құрастырушылар: В.И. Скала, Б.В. Скала, Н.В. Скала – Алматы: LEM баспасы ЖШС, 2018. – 376 бет.
Осы басылымда ҚР-ның нормативтік актілерінің қазіргі уақытта іс қағаздарын жүргізуге қатысты белігіндегі талаптарын ескере отырып, «АСИКО» аудиторлық компаниясының мамандары қайта өңдеді және толықтырды. Ұсыныстардың жан-жақты сипаты бар және оны меншік нысанына қарамастан, ақпараттық алмасуы бар кез келген шаруашылық субъектілері пайдалана алады.
Настоящее издание переработано и дополнено специалистами аудиторской компании «АСИКО» с учетом требований нормативных актов РК в части, касающейся делопроизводства в настоящее время. Рекомендации имеют универсальный характер и могут использоваться любым хозяйствующим субъектом вне зависимости от форм собственности, имеющим информационный обмен.

5.

 

Дурановская Г., Справочник руководителя и кадровика / Г. Дурановская.- Алматы: LEM, 2017.- 156 с.

В настоящей работе последовательно изложены часто возникающие у руководителей и работников кадровой службы организаций и предприятий вопросы по документированию: подготовке актов, справок, писем; разработке штатных расписаний, положений и должностных инструкций; графиков отпусков; применению Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих при описании работ по профессиям рабочих и разработке должностных обязанностей руководителей, специалистов и прочих служащих; рассмотрен вопрос делегирования полномочий и другие вопросы. Предлагаемый вашему вниманию справочник будет полезен руководителям и работникам кадровой службы организаций и предприятий, а также юристам, экономистам, бухгалтерам и другим специалистам и работникам.

6.

 

Альбом типовых договоров: пособие по разработке проектов договоров.- Алматы: LEM, 2016.- 444 с. + CD.- (Библиотека бизнеса).
В настоящий сборник включены типизированные тексты различного рода договоров, составленных в предусмотренной действующим законодательством РК форме, которые наиболее часто встречаются в практике хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство типовых договоров носит гражданско-правовой характер и регулирует отношения между юридическими лицами. 
В каждом из включенных в сборник текстов приводятся основные положения, которые, согласно сложившейся практике, обычно рассматриваются сторонами при заключении сделки. 
Помимо договоров, регулирующих отношения между юридическими лицами, в сборник включены договоры, регулирующие отношения между физическими и юридическими лицами. 
Образцы договоров расположены в последовательности, аналогичной построению Гражданского кодекса РК, по тематике глав и статей. К некоторым договорам даны краткие пояснения, а в 1-3 разделах описаны в доступной форме основные требования к структуре и процедурным правилам оформления договоров. 
По каждому виду договоров приводятся обоснования, некоторые статьи Гражданского кодекса РК, позволяющие более грамотно классифицировать конкретную сделку.

7.

 

 Дурановская Г., Справочник для поступающих на государственную службу в Республике Казахстан / Г. Дурановская.- Алматы: LEM, 2017.- 276 с.

В настоящей работе последовательно излагаются статьи Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан, введенного в действие с 1 января 2016 года; поступление на государственную службу, прохождение государственной службы, служебная этика государственных служащих, прекращение государственной службы государственными служащими.
Занятие административных государственных должностей осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Данная книга будет полезна лицам, желающим поступить на государственную службу, так и государственным служащим, проходящим государственную службу. 

 

8.

 

Государственная служба в Республике Казахстан.- Алматы: Юрист, 2005.- 129 с.
Включенные в сборник законы о национальной безопасности, государственных секретах, прокуратуре, судах, нотариате и борьбе с коррупцией составляют основу деятельности государства, отдельных его структур и людей, именуемых государственными служащими.

9.

 

     Таранов А.А., Административное право Республики Казахстан: академический курс / А.А. Таранов.- Алматы: Норма-К, 2003.- 256 с.
Натоящий академический курс построен на концептуальных аспектах административного права и содержит творческие попытки автора переосмыслить упрощенческий подход к восприятию данной научной и учебной дисциплины.

 

  10.

 

Ибраева А.С, Правовая культура: проблемы, теории и практики / А. Ибраева.- Алматы: Жеті жарғы, 2002.- 352 с.
В монографии прослеживается прцесс формирования национальной правовой культуры. Особое внимание уделяется правовой культуре личности. В работе впервые в казахстанской науке предпринимается попытка системного анализа проблем культуры и правовой культуры с использованием дилектического и исторического методов.

© 2013 Нұра орталықтандырылған кітапханалар жүйесі
Әзірлеуші және қолдаушы: Интернет-компания Creatida
Яндекс.Метрика